Thuyết Duy tâm Đức

 • Chủ nghĩa duy tâm của Kant

  Chủ nghĩa duy tâm của Kant

  14/03/2019 16:57

  JOHANNES HIRSCHBERGER (1900-1990) || Vũ Hoàng Lan Phương dịch | Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính || Ở những thời kỳ khác nhau, các học giả đều công nhận Kant chính là triết gia người Đức vĩ đại nhất

 • Kant và chủ nghĩa duy tâm Đức

  Kant và chủ nghĩa duy tâm Đức

  08/03/2019 20:09

  Johannes Hirschberger. The History of Philosophy. Volume 2. USA: The Bruce Publising Company, 1959. || Vũ Hoàng Lan Phương dịch | Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính || Công cuộc phục hưng triết học khởi đầu từ Kant và chủ nghĩa duy tâm Đức

 • Sự độc lập-tự chủ và không độc lập-tự chủ của tự-ý-thức; làm chủ và làm nô

  Sự độc lập-tự chủ và không độc lập-tự chủ của tự-ý-thức; làm chủ và làm nô

  19/06/2016 19:15

  Georg Wilhelm Friedrich Hegel. “Sự độc lập-tự chủ và không độc lập-tự chủ của tự-ý-thức; làm chủ và làm nô”. Trích từ chương IV: “Sự thật của việc xác tín về chính mình.” Trong Hiện tượng học tinh thần. Bùi Văn Nam Sơn dịch và chú giải. Nxb. Văn học, Hà Nội, 2006, tr. 434-455.

 • Sự thật của việc xác tín về chính mình

  Sự thật của việc xác tín về chính mình

  17/06/2016 21:51

  Georg Wilhelm Friedrich Hegel. “Sự thật của việc xác tín về chính mình.” Trong Hiện tượng học tinh thần. Bùi Văn Nam Sơn dịch và chú giải. Nxb. Văn học, Hà Nội, 2006, tr. 403-420.

 • Sự thật của sự Khai sáng

  Sự thật của sự Khai sáng

  13/05/2016 11:48

  Tiến trình đan dệt âm thầm, ngột ngạt của Tinh thần đã chuyển hóa vào trong Tự ngã của chính mình, nằm ở phía bên kia của ý thức, trong khi ý thức, ngược lại, đã đi đến chỗ nhận ra mình một cách sáng tỏ.

 • Sự Khai sáng - cuộc đấu tranh của sự khai sáng chống lại sự mê tín

  Sự Khai sáng - cuộc đấu tranh của sự khai sáng chống lại sự mê tín

  04/05/2016 01:11

  sự Khai sáng làm chủ một sức mạnh không thể cưỡng lại được trên Lòng tin, bởi Lòng tin cũng tìm thấy ngay trong ý thức của mình đúng những yếu tố đang được sự Khai sáng mang lại cho ý nghĩa và giá trị.

 • Phê phán lý tính thuần túy: Lôgic học siêu nghiệm

  Phê phán lý tính thuần túy: Lôgic học siêu nghiệm

  13/07/2015 22:28

  Nhận thức của ta phát sinh từ hai nguồn suối cơ bản (Grundquellen) của tâm thức: nguồn thứ nhất là quan năng tiếp nhận những biểu tượng (tính thụ nhận những ấn tượng); nguồn thứ hai là quan năng nhận thức

 • Ngôn ngữ Hegel

  Ngôn ngữ Hegel

  08/07/2015 10:57

  Hegel cho rằng điều quan trọng cho sự phát triển của một dân tộc là phải sở hữu cho được những sản phẩm văn học và văn hoá bằng tiếng mẹ đẻ, và rằng cấu trúc và từ vựng của tiếng Đức là thích hợp đặc biệt cho việc diễn đạt nhiều chân lý hệ trọng: tiếng Đức có “tinh thần tư biện”

 • Schelling nói về Hegel

  Schelling nói về Hegel

  03/01/2015 00:16

  Schelling là người đáng thương hơn cả do sự hiểu lầm đáng buồn về vấn đề sự tồn tại. Hegel ngây thơ tốt bụng, với niềm tin của ông vào sự tồn tại của các kết quả triết học, vào quyền của lý trí đi vào sự tồn tại, được thống trị tồn tại

 • Phê phán lý tính thuần túy: Lời dẫn nhập

  Phê phán lý tính thuần túy: Lời dẫn nhập

  02/01/2015 00:44

  IMMANUEL KANT (1724-1804) | BÙI VĂN NAM SƠN dịch || Triết học-Siêu nghiệm là Ý niệm (Idee) về một môn khoa học mà sự Phê phán lý tính thuần túy có nhiệm vụ phác họa toàn bộ kế hoạch một cách kiến trúc, nghĩa là, từ các nguyên tắc,

 • Các nguyên lý của triết học pháp quyền (kỳ 5)

  Các nguyên lý của triết học pháp quyền (kỳ 5)

  24/04/2014 09:13

  Tất cả mọi vật đều có thể trở thành sở hữu của con người, vì con người là ý chí tự do, và, với tư cách ấy, hiện hữu tự-mình-và-cho-mình, trong khi cái đối vật không có được phẩm tính ấy. Do đó, ai ai cũng có quyền biến ý chí của mình thành vật hay biến vật thành ý chí của mình

 • Các nguyên lý của triết học pháp quyền (kỳ 4)

  Các nguyên lý của triết học pháp quyền (kỳ 4)

  28/02/2014 09:29

  Tính phổ biến của ý chí tự do tồn tại cho-mình này là tính phổ biến hình thức, tức là, quan hệ với chính mình một cách tự-giác (nhưng vô-nội dung) và đơn giản trong tính cá biệt [tính cá nhân] của mình; và trong chừng mực ấy, chủ thể là Nhân thân

 • Các nguyên lý của triết học pháp quyền (kỳ 3)

  Các nguyên lý của triết học pháp quyền (kỳ 3)

  20/09/2013 08:33

  sự tự do của ý chí chỉ là sự tùy tiện vốn bao hàm hai phương diện: một mặt, là sự phản tư tự do trừu tượng hóa khỏi mọi sự, và, mặt khác, là sự lệ thuộc vào một nội dung hay một chất liệu được mang lại từ bên trong hay từ bên ngoài.

 • Các nguyên lý của triết học pháp quyền (kỳ 2)

  Các nguyên lý của triết học pháp quyền (kỳ 2)

  08/09/2013 22:10

  Khoa học-pháp quyền là một bộ phận của triết học. Vì thế, nó có nhiệm vụ phải phát triển Ý niệm – như là lý tính của một đối tượng - từ Khái niệm, hay, cũng đồng nghĩa như thế, phải quan sát sự phát triển nội tại riêng biệt của bản thân Sự việc.

 • Trí tưởng tượng và lý tính thực hành

  Trí tưởng tượng và lý tính thực hành

  30/08/2013 21:41

  Tôi vẫn nghĩ rằng ta có thể tìm ra một sự nối kết chủ động tích cực giữa trí tưởng tượng và lý tính thực hành, và sự nối kết này có ý nghĩa không những cho triết học lịch sử của ông mà còn cho một thứ triết học có thể được chuyển sang lĩnh vực hoàn toàn có tính thực hành mà tôi gọi là Đức hạnh và Pháp quyền

 • Bước ngoặt ngữ nghĩa học của Kant

  Bước ngoặt ngữ nghĩa học của Kant

  26/08/2013 11:56

  Trong những mục đầu của bài viết này, tôi tái dựng lại dự án phê phán về lý tính thuần túy thực hành của Kant bằng cách chỉ ra rằng khi lần đầu tiên phát biểu nó trong Phê phán lý tính thuần túy (1781) mục đích của ông là làm sáng tỏ những điều kiện dưới đó các vấn đề của lý tính lý thuyết thuần túy có thể giải quyết được.

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt