Logic học | Tư duy phản biện

 • Lời sớ Nhân minh nhập chính lý luận, Quyển hạ

  Lời sớ Nhân minh nhập chính lý luận, Quyển hạ

  08/01/2024 20:04

  Sa-môn Khuy Cơ chùa Đại Từ Ân soạn Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất Bản | Nhân gọi là pháp tự tướng tương vi, tôn gọi là tỉ lượng tương vi, nhân tương đối sai khác trái nhau thành bốn. Trái tôn hợp nói chỉ gọi là tỉ lượng tương vi

 • Lời sớ Nhân minh nhập chính lý luận, Quyển trung

  Lời sớ Nhân minh nhập chính lý luận, Quyển trung

  08/01/2024 19:57

  Sa-môn Khuy Cơ soạn Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất Bản | Luận rằng: “Dụ có hai loại”. Thuật rằng: Từ đây trở xuống là phần thứ ba, nói về tướng của dụ. Văn có ba ý: Một là nêu ra; hai là kểtên; ba là tùy giải thích.

 • Lời sớ Nhân minh nhập chính lý luận, Quyển thượng

  Lời sớ Nhân minh nhập chính lý luận, Quyển thượng

  08/01/2024 19:49

  Sa-môn Khuy Cơ chùa Đại Từ Ân soạn Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất Bản | Lành thay! Khải phát giáo pháp không môn của Bậc Đại Thánh, trợ giúp lục vị để sáng rỡ sự mầu nhiệm, làm hưng thịnh dòng pháp nhờ bậc Tiên nhân

 • Nhân minh chính lý môn luận bổn

  Nhân minh chính lý môn luận bổn

  07/01/2024 20:29

  Bồ-tát Long Thọ tạo Hán dịch: Đời Đường, Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất Bản | Vì muốn phân biệt giữ lấy lý chân thật của nghĩa Năng lập và Năng phá, cho nên tạo luận này.

 • Nhân minh nhập chánh lý luận nghĩa toát yếu

  Nhân minh nhập chánh lý luận nghĩa toát yếu

  07/01/2024 20:04

  Sa-môn a-môn Tuệ Chiểu Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất Bản | Minh chỉ là giáo, là tên chung của Ngũ Minh nhân tức sinh liễu, là tên riêng của một minh, lại bao gồm nói sinh và nghĩa trí.

 • Luận phương tiện tâm

  Luận phương tiện tâm

  07/01/2024 19:51

  Tác giả: Bồ-tát Long Thọ – Hán dịch: Kiết Ca Dạ Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất Bản | Nếu giỏi hiểu luận này Tức đạt các luận pháp Nghĩa sâu xa như thế Nay sẽ nói rộng ra.

 • Luận lý học Phật giáo - Mở đầu (3)

  Luận lý học Phật giáo - Mở đầu (3)

  04/01/2024 19:15

  Tác giả: F. Th. Stcherbatsky | Dịch giả: Tỳ Khưu Thiện Minh | Như vậy, đây chính là hiện trạng công việc mà các vị Luận lý Phật giáo đầu tiên đã phát hiện ra ngay trong chính căn nhà của mình khi họ lần đầu tiên tiến hành nghiên cứu môn luận lý học của mình

 • Luận lý học Phật giáo - Mở đầu (2)

  Luận lý học Phật giáo - Mở đầu (2)

  04/01/2024 18:40

  Tác giả: F. Th. Stcherbatsky | Dịch giả: Tỳ Khưu Thiện Minh | Vào thời Đức Phật còn sanh tiền, Ấn Độ đã sôi sục với suy lý triết học và niềm khao khát chứng đạt Giải Thoát Chung Cuộc.

 • Luận lý học Phật giáo - Mở đầu (1)

  Luận lý học Phật giáo - Mở đầu (1)

  04/01/2024 17:53

  Tác giả: F. Th. Stcherbatsky | Dịch giả: Tỳ Khưu Thiện Minh | Dưới tiêu đề Luận lý Phật giáo chúng ta hiểu đây là một hệ thống luận lý và nhận thức tạo ra tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ VI - VII sau CN

 • Nhân minh nghĩa đoạn

  Nhân minh nghĩa đoạn

  02/01/2024 22:50

  [LOGIC HỌC PHẬT GIÁO] BÍ-SÔ TUỆ CHIỂU soạn | Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh dịch || Kể lại rằng: Nhân minh luận: Giải thích tám tạng, bốn phép lớn chuẩn mực, là dấu ấn của hai mươi tám vị Luận sư

 • Lý luận môn thuật ký

  Lý luận môn thuật ký

  02/01/2024 18:35

  [LOGIC HỌC PHẬT GIÁO] LINH SƠN PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH, T159 (14). "LÝ LUẬN MÔN THUẬT KÝ" | Trước nói Nhân Minh, một trong các bộ luận về Ngũ Minh, tức là tên chung của các luận Nhân Minh.

 • Luận nhân minh chánh lý môn

  Luận nhân minh chánh lý môn

  02/01/2024 17:08

  DIGNĀGA. "LUẬN NHÂN MINH CHÁNH LÝ MÔN" | Thích Như Điển dịch || Luận rằng: Năng lập là ý nghĩa ấn sâu vào sự chân thật. Luận nầy bây giờ lấy làm TÔN, và có nhiều lời nói để Năng lập. Như thế đó lời nói nầy là Hiển, do nơi thay đổi mà làm.

 • Luận hồi tránh

  Luận hồi tránh

  02/01/2024 12:45

  Nāgārjuna. "Luận hồi tránh" | Bản dịch của Thích Như Điển || Nếu tất cả pháp đều là nhân duyên, ắt là nhân duyên, nhân duyên hòa hợp, lìa các nhân duyên thì ắt không có tất cả tự thể nào hơn. Như thế, tất cả các pháp đều không.

 • Vấn đề và tương lai của logic học

  Vấn đề và tương lai của logic học

  07/10/2023 21:56

  JU SHIER | NGUYỄN NHƯ DIỆM dịch || Dựa vào phương pháp của Socrates về giải thích ý nghĩa của từ và làm rõ các khái niệm, chúng ta cần trả lời các vấn đề đại loại như “lôgic là gì” bằng định nghĩa biểu đạt các điều kiện cần và đủ.

 • Bản tính của chân lý

  Bản tính của chân lý

  17/07/2023 21:02

  Ave Jesu Maria Joseph (1998). Luận lý học chất liệu (Logica Materialis). Khóa bản triết học kinh viện, tr. 29-55. || Chân lý (veritas), có nghĩa là trí khôn hòa hợp với sự vật, sự vật thế nào thì trí khôn hiểu nhưvậy (conformitas inter intellectum et rem). Có ba thứ chân lý:

 • Phổ quát

  Phổ quát

  16/07/2023 12:19

  Ave Jesu Maria Joseph (1998). Luận lý học chất liệu (Logica Materialis). Khóa bản triết học kinh viện, tr. 9-25 || Phổ quát đối nghịch với đơn biệt (singulare), vì đơn biệt không thể thông cho đa số. Có thể nói phổ quát là tất cả những gì liên quan tới đa số.

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt