Logic học | Tư duy phản biện

 • Luận hồi tránh

  Luận hồi tránh

  02/01/2024 12:45

  Nāgārjuna. "Luận hồi tránh" | Bản dịch của Thích Như Điển || Nếu tất cả pháp đều là nhân duyên, ắt là nhân duyên, nhân duyên hòa hợp, lìa các nhân duyên thì ắt không có tất cả tự thể nào hơn. Như thế, tất cả các pháp đều không.

 • Vấn đề và tương lai của logic học

  Vấn đề và tương lai của logic học

  07/10/2023 21:56

  JU SHIER | NGUYỄN NHƯ DIỆM dịch || Dựa vào phương pháp của Socrates về giải thích ý nghĩa của từ và làm rõ các khái niệm, chúng ta cần trả lời các vấn đề đại loại như “lôgic là gì” bằng định nghĩa biểu đạt các điều kiện cần và đủ.

 • Bản tính của chân lý

  Bản tính của chân lý

  17/07/2023 21:02

  Ave Jesu Maria Joseph (1998). Luận lý học chất liệu (Logica Materialis). Khóa bản triết học kinh viện, tr. 29-55. || Chân lý (veritas), có nghĩa là trí khôn hòa hợp với sự vật, sự vật thế nào thì trí khôn hiểu nhưvậy (conformitas inter intellectum et rem). Có ba thứ chân lý:

 • Phổ quát

  Phổ quát

  16/07/2023 12:19

  Ave Jesu Maria Joseph (1998). Luận lý học chất liệu (Logica Materialis). Khóa bản triết học kinh viện, tr. 9-25 || Phổ quát đối nghịch với đơn biệt (singulare), vì đơn biệt không thể thông cho đa số. Có thể nói phổ quát là tất cả những gì liên quan tới đa số.

 • Giới hạn và mở rộng các khái niệm; Các khái niệm loài và các khái niệm giống

  Giới hạn và mở rộng các khái niệm; Các khái niệm loài và các khái niệm giống

  16/04/2023 19:38

  "LÔGIC HỌC" | GORKI | Trong thực tế tư duy, chúng ta thường hay phải chuyển từ khái niệm có ngoại diên này sang một khái niệm có ngoại diên khác và chỉ là một bộ phận trong ngoại diên của khái niệm xuất phát.

 • Những khái niệm đơn nhất, những khái niệm chung và những khái niệm tập hợp

  Những khái niệm đơn nhất, những khái niệm chung và những khái niệm tập hợp

  16/04/2023 14:21

  "LÔGIC HỌC" | GORKI | Về mặt ngoại diên, tất cả những khái niệm được chia thành những khái niệm đơn nhất và những khái niệm chung. Những khái niệm đơn nhất là những khái niệm mà ngoại diên chỉ chứa một sự vật.

 • Nội hàm và ngoại diên của khái niệm

  Nội hàm và ngoại diên của khái niệm

  16/04/2023 13:53

  "LÔGIC HỌC" | GORKI | Nội hàm của khái niệm là tập hợp những dấu hiệu của các sự vật hay các hiện tượng được phản ánh trong khái niệm. Như vậy, trong nội hàm của khái niệm có chứa những dấu hiệu riêng biệt, bản chất

 • Khái niệm và từ

  Khái niệm và từ

  15/04/2023 22:34

  "LÔGIC HỌC" | GORKI | Khái niệm liên hệ hết sức mật thiết với từ. Về nguyên tắc, khái niệm được hình thành trên cơ sở những từ xác định mà ta đã biết ý nghĩa của chúng. Từ gắn chặt với một khái niệm nhất định đồng thời lại là cái biểu hiện khái niệm.

 • Đặc điểm chung của khái niệm

  Đặc điểm chung của khái niệm

  15/04/2023 22:23

  "LÔGIC HỌC" | GORKI | Những thuộc tính chỉ có trong những sự vật riêng lẻ gọi là những thuộc tính cá biệthay những thuộc tính đơn nhất, còn những thuộc tính có trong nhiều sự vật gọi là những thuộc tính chung. Những thuộc tính cá biệt đồng thời cũng là những thuộc tính khác biệt (riêng biệt)

 • Đại cương về Luận lý học

  Đại cương về Luận lý học

  20/03/2023 21:01

  TRẦN VĂN HIẾN MINH | TRẦN ĐỨC HUYNH | Luận-lý-học không phải là sự bày đặt của con người, nó khởi nguồn ngay từ những nhu yếu sâu-xa của tinh thần con người là tri và hành ; tri để hành, hành để tri cho rõ hơn. Nó đáp lại ba nhu cầu :

 • Về tam đoạn luận biện chứng trong logic học Aristotle

  Về tam đoạn luận biện chứng trong logic học Aristotle

  20/03/2023 16:13

  NGUYỄN GIA THƠ. | Trong học thuyết logic học của mình, Aristotle phân biệt các loại suy luận cơ bản sau: suy luận theo tam đoạn luận nhất quyết (hay còn gọi là tam đoạn luận phân tích), suy luận theo tam đoạn luận tình thái và suy luận theo tam đoạn luận biện chứnG

 • Ý nghĩa của lôgic học

  Ý nghĩa của lôgic học

  19/03/2023 19:53

  "LÔGIC HỌC" | GORKI || Khi nghiên cứu logic học chúng ta sẽ thấy việc tuân theo những qui luật của lôgic học (chẳng hạn, những qui tắc suy luận và chứng minh) là một điều kiện bắt buộc để đạt tới chân lý trong quá trình suy luận.

 • Khái niệm về hình thức lôgic và định nghĩa khoa học lôgic

  Khái niệm về hình thức lôgic và định nghĩa khoa học lôgic

  19/03/2023 19:45

  "LÔGIC HỌC" | GORKI | Hình thức lôgic của tư tưởng không phải cái gì khác hơn là cấu tạo của tư tưởng. Chúng ta hãy xét cấu tạo của tư tưởng qua thi dụ về các phán đoán sau đây.

 • Khái niệm về tri thức suy diễn và tư duy đúng đắn

  Khái niệm về tri thức suy diễn và tư duy đúng đắn

  19/03/2023 19:25

  "LÔGIC HỌC" | GORKI | Mục đích của khoa học là khám phá ra những qui luật của thế giới xung quanh, là nhận thức thế giới ngày càng sâu sắc hơn và đầy đủ hơn. Trong quá trình đào sâu những tri thức của mình về hiện thực xung quanh

 • Đặc điểm chung của quá trình nhận thức

  Đặc điểm chung của quá trình nhận thức

  19/03/2023 19:12

  "LOGIC HỌC" | GORKI | Nhận thức là quá trình con người phản ánh thế giới vật chất. Trong hoạt động thực tiễn sản xuất, con người tác động đến thế giới bên ngoài, nhận thức các mặt khác nhau của nó. Việc phản ánh các sự vật và hiện tượng,

 • Các tiêu chuẩn của tư duy phản biện

  Các tiêu chuẩn của tư duy phản biện

  26/11/2022 07:23

  GREGORY BASSHAM, WILLIAM IRWIN, HENRY NARDONE, JAMES M. WALLACE | ĐINH HỒNG PHÚC dịch || Tư duy phản biện là thuật ngữ tổng quát dùng để chỉ một loạt các kỹ năng nhận thức và tâm thế trí tuệ cần có để nhận diện,

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt