Triết học Đông phương

 • A-tỳ-đạt-ma Câu-xá luận. Phầm 1. Phân biệt giới (bản dịch Tuệ sỹ)

  A-tỳ-đạt-ma Câu-xá luận. Phầm 1. Phân biệt giới (bản dịch Tuệ sỹ)

  21/01/2024 11:32

  Acarya Vasubandhu. Abhidharmakośabhāṣyam / 阿 毘 達 磨 俱 舍 論 / A-tì-đạt-ma Câu-xá luận I . Tuệ Sỹ dịch theo bản Sanskrit.

 • Luận A tỳ đạt ma Câu xá. Q.1. Phầm 1: Phân biệt các giới (Đạo Sinh dịch)

  Luận A tỳ đạt ma Câu xá. Q.1. Phầm 1: Phân biệt các giới (Đạo Sinh dịch)

  20/01/2024 23:54

  Nguyên tác Phạn ngữ Abhidharmakośa của Thế Thân Bản dịch Hán A-tỳ-đạt-ma-câu-xá luận của Huyền Trang Việt dịch: Đạo Sinh

 • Học thuyết Khổng Tử

  Học thuyết Khổng Tử

  21/03/2023 13:36

  "ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG TRIẾT HỌC CỔ ĐẠI TRUNG QUỐC" | CAO XUÂN HUY || Khổng Tử sinh ở nước Lỗ 鲁 (nay là huyện Khúc Phụ, tính Sơn Đông) vào năm thứ 21 Chu Linh Vương, tức là năm 22 Lỗ Tương Công (551 trước CN)

 • Sứ mệnh triết lý Đông phương

  Sứ mệnh triết lý Đông phương

  20/03/2023 19:09

  KIM ĐỊNH | TRƯỚC khi bàn đến sứ mệnh triết Đông, tưởng nên thanh toán vấn đề có triết Đông hay không ? Vì nếu chưa chắc rằng có triết Đông thì bàn sao được đến sứ mệnh của nó.

 • Đạo và thế giới siêu việt

  Đạo và thế giới siêu việt

  15/02/2023 07:18

  LƯU HỒNG KHANH | Lão Tử không biết Đạo là con ai. Còn ai nữa là cha là mẹ của Đạo vĩnh cửu, vô danh, vô hình tượng? Ngoài Đạo ra, thì chỉ còn trời và đất và thế giới vạn vật. Thần linh và thiên đế (dieux) cũng thuộc về thế giới vạn vật

 • Sách Tử Tư - Phụ lục sách Trung Dung

  Sách Tử Tư - Phụ lục sách Trung Dung

  13/02/2023 12:33

  "BÁCH GIA CHƯ TỬ" | Thảo Đường cư sĩ TRẦN VĂN HẢI MINH | Tử Tư tên Cấp, cháu của Khổng Tử, mà Mạnh Tử thì thọ nghiệp với môn nhơn của Tử Tư, cho nên giữa Khổng Tử và Mạnh Tử, Tử Tư cũng chiếm một địa vị thật quan trọng

 • Tư tưởng của Liệt Tử

  Tư tưởng của Liệt Tử

  12/02/2023 23:34

  NGUYỄN HIẾN LÊ | Về tri thức luận, Liệt tử theo chủ trương hoài nghi. Trong bài I.4, ông tự hỏi: Trời đất có tận cùng không? Rồi ông tự đáp: (Có vẻ như) Trời đất tận cùng với ta. Nhưng như vậy trời đất có thật là tận cùng không thì ta không biết được.

 • Đạo 道 [của Lão Từ

  Đạo 道 [của Lão Từ

  12/02/2023 23:04

  Thu Giang NGUYỄN DUY CẦN | Nguồn gốc của Vũ Trụ (Đạo 道) là một Lẽ tuyệt Đối, không chi đối đãi với nó cả, vì vậy, không thể lấy một danh từ gì để chỉ định. Là vì, phàm cái gì có thể lấy lời nói mà định danh là đã sa vào chỗ đối đãi rồi.

 • Luận về mười hai duyên khởi

  Luận về mười hai duyên khởi

  12/02/2023 18:34

  "NGUYÊN THỦY PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN" | KIMURA TAIKEN | tất cả các vấn đề kể trên, phàm vấn đề nào thuộc về sự-thực-giới, nhất là về hoạt động của sinh mệnh, tôi đã trình bày xong về cách quan sát đại cương của đức Phật. Duy nhận xét từ tổ chức giáo điều của Phật thì tất cả mọi vấn đề ấy đều bao hàm trong thuyết mười hai nhân duyên

 • Nghiệp và Luân hồi

  Nghiệp và Luân hồi

  12/02/2023 17:48

  "NGUYÊN THỦY PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN" | KIMURA TAIKEN | Những điểm này đã được trình bày trong hai chương trước là mới chỉ lấy tổ chức của hữu tình ở hiện tại làm chủ yếu để nói về những hoạt động tâm lý nhất ban mà thôi. Nhưng, theo Phật

 • Tâm lý luận

  Tâm lý luận

  12/02/2023 17:17

  "NGUYÊN THỦY PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN" | KIMURA TAIKEN | Lấy vô minh làm nền tảng mà có hoạt động sinh mệnh, và đã có hoạt động sinh mệnh thì tất phải có hoạt động tâm lý, điểm này cứ xem tính chất của những yếu tố thành lập hữu tình đã được trình bày ở trên cũng đủ rõ.

 • Hữu tình luận đại cương

  Hữu tình luận đại cương

  12/02/2023 13:17

  "NGUYÊN THỦY PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN" | KIMURA TAIKEN | Tất cả đều do nhân duyên sinh, trong đó không có một cái gì tồn tại tuyệt đối, bởi thế hữu tình (satta), tức sinh vật, dĩ nhiên cũng không ngoài nguyên tắc ấy, còn cái tự ngã (atta atman) mà người đương thời cho là một linh thể

 • Nhân quả quan về nguyên lý thế giới

  Nhân quả quan về nguyên lý thế giới

  12/02/2023 12:37

  "NGUYÊN THỦY PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN" | KIMURA TAIKEN | Thế giới do đâu mà có, tồn tại ra sao và liên tục như thế nào là câu hỏi đã được đặt ra từ nghìn xưa, kể từ khi có loài người. Đối với vấn đề này, các nhà tư tưởng Ấn-Độ ở thời đại Phật

 • Dẫn vào Duy thức học. 5. Thành Duy thức luận

  Dẫn vào Duy thức học. 5. Thành Duy thức luận

  12/02/2023 07:22

  TUỆ SỸ | Thành duy thức luận, Hán dịch bởi Huyền Trang, là bản luận giải chi tiết Tam thập luận. Bài tựa của Khuy Cơ, viết cho Thành duy thức luận thuật ký, nói Duy thức Tam thập luận là một trong mười chi luận của Du-già.

 • Dẫn vào Duy thức học. 4. Thành Duy thức

  Dẫn vào Duy thức học. 4. Thành Duy thức

  11/02/2023 23:20

  TUỆ SỸ | Thành lập giáo nghĩa duy thức, tụng 17 nói: “Sự biến thái của thức này chính là sự cấu trúc sai biệt. Do bởi đó, mà cái được cấu trúc sai biệt không tồn tại. Vì vậy nói, tất cả cái này duy chỉ là thức hiển thị.”

 • Dẫn vào Duy thức học. 3. Thức biến

  Dẫn vào Duy thức học. 3. Thức biến

  11/02/2023 23:11

  TUỆ SỸ | Tam thập luận nói, tất cả tồn tại thảy đều tồn tại như là những khái niệm mô tả (upācara), xuất hiện trong nhiều hình thái sai biệt, đa thù. Tồn tại như thế xuất hiện (pravartate) trong hay y trên sự biến thái của thức (vijñāna-parināme).

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt