Khái quát về suy luận

Khái quát về suy luận

Suy luận gồm có hai thành phần là tiền đề và kết luận. Tiền đề là những tri thức đã biết, hoặc được thừa nhận, làm cơ sở cho suy luận, còn kết luận là tri thức được rút ra. Tiền đề có thể được tạo thành từ nhiều tri thức, sự kiện khác nhau. Mỗi sự kiện hay tri thức trong phần tiền đề cũng được gọi là các tiền đề. Cũng tương tự như vậy, kết luận có thể bao gồm nhiều tư tưởng, tri thức khác nhau. Mỗi tri thức hay tư tưởng trong phần kết luận cũng được gọi là các kết luận. Trong suy luận thường có các từ chỉ thị tiền đề, cho biết phần nào đó của nó là phần tiền đề; hoặc là từ chỉ thị kết luận..
 • Một nghiên cứu về các nguyên tắc nhận thức của con người
 • Học cách sống
 • Chính trị luận
 • Các nguyên lý của triết học pháp quyền
 • Bi kịch
 • Trò chuyện triết học
 • Khảo luận thứ hai về chính quyền
 • Cách ta nghĩ
 • Các quy tắc của phương pháp xã hội học
 • Từ bờ bên kia
 • Tri thức khách quan

Chuyên đề triết học

 • Zarathustra đã nói như thế (kỳ 6)

  Zarathustra đã nói như thế (kỳ 6)

  17/11/2014 12:16

  Ta đang nhìn thấy và đã nhìn thấy những điều tệ hại, kinh khiếp vô vàn, đến độ ta chẳng muốn nói gì về mọi sự và lại chẳng muốn im lặng về nhiều sự: ta đã nhìn thấy những con người thiếu mất tất cả

 • Khái quát về suy luận

  Khái quát về suy luận

  12/11/2014 10:28

  Suy luận có một vai trò vô cùng to lớn trong nhận thức và trong đời sống. Trong cả hai lĩnh vực này con người chỉ có được một cách trực tiếp một lượng nhỏ thông tin mà thôi. Lượng thông tin đó hoàn toàn không đủ cho hoạt động của con người.

 • Hiện tượng học: 'Đến với chính sự vật'

  Hiện tượng học: "Đến với chính sự vật"

  10/11/2014 09:11

  Một trong những khám phá quan trọng về phương pháp luận trong triết học phương Tây thế kỷ XX là phương pháp hiện tượng và triết học hiện tượng (phenoménologie, phenomenology, phaenomenologie), được xây dựng trên cơ sở của nó, do E. Husserl (1859-1938) sáng lập.

 • Những kết quả tương lai của sự thống trị của Anh ở Ấn Độ

  Những kết quả tương lai của sự thống trị của Anh ở Ấn Độ

  09/11/2014 18:04

  Người Anh là những kẻ chinh phục đầu tiên có một trình độ phát triển cao hơn, vì vậy họ không chịu ảnh hưởng của nền văn minh Ấn Độ. Họ đã thủ tiêu nền văn minh đó, bằng cách phá huỷ các công xã địa phương, xoá sạch nền công nghiệp bản xứ, san bằng tất cả những gì vĩ đại và cao đẹp trong xã hội Ấn Độ.

Thuật ngữ triết học

 • Từ điển Husserl: Nội tại và Siêu việt

  Từ điển Husserl: Nội tại và Siêu việt

  20/11/2014 09:45

  Đối với Husserl, thuật ngữ “sự/tính nội tại” có nhiều nghĩa. Nó chủ yếu được dùng để chỉ phương cách trong đó ý thức, những kinh nghiệm sống trải và những đối tượng ý hướng được hiểu sau khi đã được giảm trừ hiện tượng học.

 • Logos

  Logos

  11/10/2013 12:49

  Logos (từ chữ λέγω lego "tôi nói" ) là một thuật ngữ quan trong trong triết học, phân tâm học, tu từ học và tôn giáo. Nguyên nghĩa của từ này là “cơ sở”, “biện hộ”, “ý kiến”, “dự tính”, “ngôn từ”, “lời nói”, nghiên cứu”, “lý tính”. Nó trở thành một thuật ngữ triết học

 • Chủ nghĩa hậu hiện đại (Anh: Postmodernism)

  Chủ nghĩa hậu hiện đại (Anh: Postmodernism)

  23/09/2013 15:15

  Thuật ngữ “Hậu hiện đại” (Postmodern) lần đầu tiên được dùng khoảng những năm 1870. John Watkins Chapman gợi ý “một phong cách hội họa Hậu hiện đại” như là một phương cách vượt ra khỏi chủ nghĩa Ấn tượng Pháp.

 • Thuyết cấu trúc (Anh: Structuralism)

  Thuyết cấu trúc (Anh: Structuralism)

  23/09/2013 00:01

  Thuyết cấu trúc là một hệ hình lý thuyết khẳng định rằng các yếu tố của nền văn hóa phải được hiểu trong mối quan hệ của chúng với một hệ thống hay cấu trúc bao quát, rộng hơn. Nó được dùng để làm bộc lộ ra các cấu trúc làm cơ sở cho tất cả những gì con người làm, suy nghĩ, tri giác, cảm nhận.

Di sản triết học

 • Duy vật luận nước Pháp (kỳ 3)

  Duy vật luận nước Pháp (kỳ 3)

  26/10/2014 21:58

  Sau một thời thống trị của siêu hình và thần học, tư tưởng duy vật của thế kỷ 18, là cả một cuộc cách mạng tư tưởng, cuộc cách mạng tư tưởng ấy là một trong những dấu hiệu của cuộc cách mạng chính trị, xã hội 1789 - 1793.

 • Hiện tượng luận về hiện sinh (kỳ 9)

  Hiện tượng luận về hiện sinh (kỳ 9)

  07/10/2014 11:19

  Con người của Sartre sẽ qua đi, như sấm sét. Điểm quan trọng đối với chúng ta là tìm bắt lấy phần nào tư tưởng của Sartre, ít ra trong hình thức đã sáng chế ra dưới ngòi bút của ông và đã được đem chưng bày trên thị trường văn hóa nhân loại. Sản phẩm tinh thần của Sartre đã trở thành một “món hàng” trao đổi. Chúng ta có thể đánh giá món hàng ấy. Công cuộc phê bình đó dĩ nhiên sẽ tùy thuộc vào quan điểm của độc giả, vào đòi hỏi nghề nghiệp hoặc tình cảm của những người này

 • Duy vật luận nước Pháp (kỳ 2)

  Duy vật luận nước Pháp (kỳ 2)

  03/10/2014 19:17

  Trong triết học của Descartes có những điểm rất tiến bộ, duy vật, song cũng có những điểm mù mờ mâu thuẫn mà người đời sau gọi là nghịch lý, Descartes vừa là một nhà vật lý học, vừa là một nhà siêu hình học. Môn đồ của ông chi ra làm hai ngả: một cánh tiến bộ

 • Hiện tượng luận về hiện sinh (kỳ 8)

  Hiện tượng luận về hiện sinh (kỳ 8)

  22/09/2014 21:22

  Triết lý là làm sáng tỏ chân lý toàn diện. Làm sáng tỏ là công việc của người, không phải của một sinh vật nào khác. Một công việc vượt khả năng của nhân loại. Dưới mắt Jaspers, Chân lý hay Hữu là một Siêu vượt ngay cả trong kích thước thời gian và không gian của nó. Do đó, nếu chân lý chỉ có thể do người làm sáng tỏ, nghĩa là nếu chân lý tự mặc khải qua diễn tiến sử tính nhân loại, thì đi tìm chân lý tức là trở về với quá trình diễn biến lịch sử nhân loại, và đặc biệt lịch sử triết học.

Bản tin triết học

 • Di sản Jacques Derrida

  Di sản Jacques Derrida

  02/11/2014 23:20

  Jacques Derrida là kẻ vừa hấp dẫn vừa gây khó chịu. Lý thuyết “giải cấu trúc” của ông, qua việc công kích nền tảng lý luận phương Tây, đã được xem như một hành động phê bình cấp tiến. Mười năm sau khi mất, Derrida còn lại gì?

 • Narratologie nên dịch là tự sự học hay trần thuật học?

  Narratologie nên dịch là tự sự học hay trần thuật học?

  31/10/2014 22:10

  Trong trường hợp naratology theo tôi, qua sự phân tích dùng tự sự học phù hợp hơn vì mấy lẽ. Từ “tự” về từ nguyên là kể, nhưng không phải kể thông thường, mà kể có thứ tự, lớp lang, sau trước. Thêm nữa, nó gắn với sự là câu chuyện, là hệ thống sự kiện

 • Văn hóa như là ... tha hóa

  Văn hóa như là ... tha hóa

  26/10/2014 22:53

  Phê phán văn hóa bao giờ cũng nhằm bảo vệ và phát huy văn hóa. Nhưng khi nhân danh tự nhiên hay lấy tự nhiên làm chuẩn mực để phê phán văn hóa (ta gọi là “tự nhiên luận”), thì thành quả văn hóa lại chỉ có thể có được bằng cách thoát ly khỏi tình trạng tự nhiên thô lậu.

 • Khai minh về ... Khai minh

  Khai minh về ... Khai minh

  26/10/2014 22:41

  Phong trào Khai minh rất tự hào vì đã tiến hành một công cuộc phê phán văn hóa vô tiền khoán hậu: đã kích sự mê muội, mê tín hàng ngàn năm, xiển dương lý trí, đề cao sự tiến bộ và sự phát triển của khoa học, kỹ thuật, công nghiệp và thương nghiệp.

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: phucdh@triethoc.edu.vn hoặc phuongcn@triethoc.edu.vn
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt