DANH MỤC TÁC GIẢ

Tổng luận thần học. Mục lục

 

TỔNG LUẬN THẦN HỌC

 

THOMAS AQUINAS (1225-1274)

 

MỤC LỤC

Bản dịch tiếng Anh | Bản dịch tiếng Pháp

 

 

PHẦN THỨ NHẤT 

QUYỂN I - TẬP 1 : Thiên Chúa và thứ tự sáng tạo

Vấn đề 1. Thánh khoa là gì và đề cập những gì?

Vấn đề 2. Về sự thực hữu của Thiên Chúa

Vấn đề 3. Về sự đơn thuần của Thiên Chúa

Vấn đề 4. Về sự hoàn bị của Thiên Chúa

Vấn đề 5. Về điều thiện nói chung

Vấn đề 6. Về sự thiện hảo của Thiên Chúa 

Vấn đề 7. Về sự vô hạn của Thiên Chúa

Vấn đề 8. Về sự hiện hữu của Thiên Chúa trong các vật

Vấn đề 9. Về sự bất khả biến của Thiên Chúa

Vấn đề 10. Về sự hằng cửu của Thiên Chúa 

Vấn đề 11. Về sự đơn nhất của Thiên Chúa

Vấn đề 12. Thiên Chúa được chúng ta nhận biết như thế nào?

Vấn đề 13. Về những danh xưng của Thiên Chúa (12 tiết)

Vấn đề 14. Về sự tri thức của Thiên Chúa (16 tiết)

QUYỂN I - TẬP 2 : Thiên chúa và thứ tự sáng tạo

Câu hỏi 15. Về ý tưởng (3 tiết)

Câu hỏi 16. Sự thật (8 tiết)

Câu hỏi 17. Sự sai lầm (4 tiết)

Câu hỏi 18. Sự sống của Thiên Chúa (4 tiết)

Câu hỏi 19. Ý chí của Thiên Chúa (12 tiết)

Câu hỏi 20. Tình yêu của Thiên Chúa (4 tiết)

Câu hỏi 21. Về sự công bình và nhân từ của Thiên Chúa (4 tiết)

Câu hỏi 22. Sự quan phòng của Thiên Chúa (4 tiết)

Câu hỏi 23. Sự tiền định (8 tiết)

Câu hỏi 24. Quyển sách hằng sống (3 tiết)

Câu hỏi 25. Năng lực của Thiên Chúa (6 tiết)

Câu hỏi 26. Hạnh phúc của Thiên Chúa (4 tiết)

KHÁI LUẬN VỀ BA NGÔI

Câu hỏi 27. Sự phát xuất của các ngôi vị Thiên Chúa (5 tiết)

Câu hỏi 28. Các tương quan của Thiên Chúa (4 tiết)

Câu hỏi 29. Các ngôi vị Thiên Chúa (4 tiết)

Câu hỏi 30. Phức số tính của các ngôi vị trong Thiên Chúa (4 tiết)

Câu hỏi 31. Cái gì thuộc về đơn nhất tính hoặc phức số tính trong Thiên Chúa? (4 tiết)

Câu hỏi 32. Sự tri thức về các ngôi vị Thiên Chúa (4 tiết)

Câu hỏi 33. Ngôi vị của Đức Chúa Cha (4 tiết)

Câu hỏi 34. Ngôi vị của Đức Chúa con (3 tiết)

Câu hỏi 35. Hình ảnh (2 tiết)

Câu hỏi 36. Ngôi vị của Đức Chúa Thánh Thần (4 tiết)

Câu hỏi 37. Tên của Đức Chúa Thánh Thần là Tình yêu (2 tiết)

Câu hỏi 38. Tên của Đức Chúa Thánh Thần là Ân huệ (2 tiết)

QUYỂN I - TẬP 3 : Thiên Chúa và thứ tự sáng tạo

Câu hỏi 39. Các ngôi vị trong quan hệ với yếu tính (8 tiết)

Câu hỏi 40. Các ngôi vị đối chiếu với các tương quan hoặc các đặc tính (4 tiết)

Câu hỏi 41. Các ngôi vị trong quan hệ với các hành động thuộc ý niệm (6 tiết)

Câu hỏi 42. Sự bằng nhau và sự tương tự giữa ba ngôi vị Thiên chúa (6 tiết)

Câu hỏi 43. Sự sai đi của các ngôi vị trong Thiên chúa (8 tiết)

KHÁI LUẬN VỀ SÁNG TẠO

Câu hỏi 44. Sự sản xuất các thụ tạo bởi Thiên chúa và nguyên nhân đệ nhất của tất cả cá vật (4 tiết)

ĐẤNG SÁNG TẠO

Câu hỏi 45. Thể cách lưu xuất của các vật từ nguyên lý đệ nhất (8 tiết)

Câu hỏi 46. Sự bắt đầu thời gian của các thụ tạo (3 tiết)

Câu hỏi 47. Sự phân biệt các vật cách tổng quát (3 tiết)

Câu hỏi 48. Sự phân biệt của các vật trong đặc thù (6 tiết)

Câu hỏi 49. Nguyên nhân của sự xấu (3 tiết)

THẢO LUẬN VỀ THIÊN THẦN

Câu hỏi 50. Bản tính của các thiên thần được nghiên cứu cách tuyệt đối (5 tiết)

Câu hỏi 51. Các thiên thần trong sự đối chiếu với các vật thể (3 tiết)

Câu hỏi 52. Các thiên thần tương quan với nơi chốn (3 tiết)

Câu hỏi 53. Sự chuyển động về nơi của các thiên thần (3 tiết)

Câu hỏi 54. Sự tri thức của các thiên thần (5 tiết)

Câu hỏi 55. Trung gian của sự tri thức của các thiên thần (3 tiết)

Câu hỏi 56. Sự tri thức của các thiên thần về các vật vô chất (3 tiết)

Câu hỏi 57. Sự tri thức của các thiên thần về các vật hữu chất (5 tiết)

QUYỂN I - TẬP 4 : Thiên Chúa và thứ tự sáng tạo

Câu hỏi 58. Thể cách hiểu biết của thiên thần (7 tiết)

Câu hỏi 59. Ý chí của các thiên thần (4 tiết)

Câu hỏi 60. Tình yêu hay tự ái của các thiên thần (5 tiết)

Câu hỏi 61. Sự tạo thành các thiên thần trong trật tự của sự hiện hữu tự nhiên (4 tiết)

Câu hỏi 62. Sự hoàn hảo của các thiên thần trong trật tự ân sủng và vinh hiển (9 tiết)

Câu hỏi 63. Ác ý của các thiên thần đối với tội (9 tiết)

Câu hỏi 64. Hình phạt của ma quỷ (4 tiết)

KHÁI LUẬN VỀ CÔNG TRÌNH SÁU NGÀY

Câu hỏi 65. Công trình sáng tạo các thụ tạo hữu hình (4 tiết)

Câu hỏi 66. Trật tự của sự sáng tạo đối với sự phân biệt (4 tiết)

Câu hỏi 67. Công trình phân biệt tại sự (4 tiết)

Câu hỏi 68. Công trình ngày thứ hai (4 tiết)

Câu hỏi 69. Công trình của ngày thứ ba (2 tiết)

Câu hỏi 70. Công trình tô điểm đối với ngày thứ tư (3 tiết)

Câu hỏi 71. Công trình ngày thứ năm

Câu hỏi 72. Công trình ngày thứ sáu

Câu hỏi 73. Công trình ngày thứ bảy (3 tiết)

Câu hỏi 74. Về chung tất cả bảy ngày

KHÁI LUẬN VỀ NHÂN LOẠI

Câu hỏi 75. Về nhân loại được hỗn hợp với bản thể thiêng liêng cùng bản thể hữu hình và trước tiên về yếu tính của linh hồn (7 tiết)

Câu hỏi 76. Sự phối hợp thân thể và linh hồn (8 tiết)

Câu hỏi 77. Điều thuộc về các năng lực của linh hồn cách tổng quát (8 tiết)

Câu hỏi 78. Các năng lực của linh hồn trong đặc thù (4 tiết)

Câu hỏi 79. Về các năng lực của trí năng (13 tiết)

Câu hỏi 80. Các năng lực thị dục nói chung (2 tiết)

Câu hỏi 81. Năng lực của nhục cảm tính (3 tiết)

Câu hỏi 82. Ý chí (5 tiết)

Câu hỏi 83. Tự do ý chí (4 tiết)

QUYỂN I - TẬP 5 : Thiên Chúa và thứ tự sáng tạo

Câu hỏi 84. Linh hồn đang khi phối hợp với thân thể hiểu biết các sự vật hữu hình ở dưới mình như thế nào (8 tiết)

Câu hỏi 85. Thể cách và trật tự hiểu biết (8 tiết)

Câu hỏi 86. Trí năng chúng ta hiểu biết gì trong các sự vật hữu chất? (4 tiết)

Câu hỏi 87. Linh hồn hiểu biết mình và tất cả những cái gì đó ở trong mình như thế nào? (4 tiết)

Câu hỏi 88. Linh hồn hiểu biết cái gì trên chính mình? (3 tiết)

Câu hỏi 89. Sự hiểu biết của các linh hồn bị tách rời (8 tiết)

Câu hỏi 90. Sự sáng tạo đầu tiên của linh hồn (4 tiết)

Câu hỏi 91. Sự tạo thành thân thể của con người đầu tiên (4 tiết)

Câu hỏi 92. Sự tạo thành người nữ (4 tiết)

Câu hỏi 93. Hoàn thành công trình tạo thành nhân loại (9 tiết)

Câu hỏi 94. Tình trạng và thân phận của con người đầu tiên đối với trí năng (4 tiết)

Câu hỏi 95. Các điều thuộc về ý chí của con người đầu tiên, tức ơn Thiên Chúa và sự công chính (4 tiết)

Câu hỏi 96. Quyền ông chủ thuộc về con người trong tình trạng vô tội (4 tiết)

Câu hỏi 97. Sự bảo tồn cá thể trong tình trạng đầu tiên (4 tiết)

Câu hỏi 98. Sự bảo tồn loài (2 tiết)

Câu hỏi 99. Thân phận của con cái về thân thể (2 tiết)

Câu hỏi 100. Thân phận của con cái đối với sự công chính (2 tiết)

Câu hỏi 101. Thân phận của con cái về sự hiểu biết (2 tiết)

Câu hỏi 102. Nơi ở của người ta, tức vườn địa đàng (4 tiết)

Câu hỏi 103. Sự thống trị mọi vật cách tổng quát (8 tiết)

Câu hỏi 104. Các hiệu quả đặc biệt trong sự thống trị của Thiên Chúa (4 tiết)

Câu hỏi 105. Sự biến đổi các thụ tạo bởi Thiên Chúa (8 tiết)

Câu hỏi 106. Một thụ tạo động một thụ tạo khác như thế nào (4 tiết)

Câu hỏi 107. Tiếng nói của các thiên thần (5 tiết)

Câu hỏi 108. Về phẩm trật và cấp bậc thiên thần (8 tiết)

Câu hỏi 109. Sự sắp đặt các thiên thần dữ (4 tiết)

Câu hỏi 110. Các thiên thần tác dụng vào vật chất thể cách nào (4 tiết)

Câu hỏi 111. Hành động của thiên thần đối với người ta (4 tiết)

Câu hỏi 112. Sự sai dị của các thiên thần (4 tiết)

Câu hỏi 113. Các thiên thần hộ thủ (8 tiết)

Câu hỏi 114. Sự tấn công của ma quỷ (5 tiết)

Câu hỏi 115. Hành động của thụ tạo hữu hình

Câu hỏi 116. Về định mệnh (4 tiết)

Câu hỏi 117. Về các sự vật liên quan đến hành động của người ta (4 tiết)

Câu hỏi 118. Linh hồn bởi đâu mà có? (3 tiết)

Câu hỏi 119. Sự truyền giống của người ta về thân thể (2 tiết)

PHẦN I-II

Vấn đề 1. Về mục đích tối hậu của con người

Vấn đề 3. Hạnh phúc là gì?

Vấn đề 4. Về những điều cần để đạt hạnh phúc (bản dịch của Nguyễn Văn Liêm)

(Câu hỏi 4. Những điều kiện cần thiết cho hạnh phúc (bản dịch của Trần Ngọc Châu)

QUYỂN II - PHẦN 1 - Tập 2 : Về đam mê

Câu hỏi 27. Nguyên nhân của tình yêu

Câu hỏi 28. Các hiệu quả của tình yêu

Câu hỏi 29. Sự ghét

Câu hỏi 30. Sự ham muốn

Câu hỏi 36. Các nguyên nhân của sự buồn rầu hoặc của sự đau đớn

Câu hỏi 37. Các hiệu quả của sự đau đớn hoặc của sự buồn rầu

Câu hỏi 38. Các thứ thuốc đối với sự buồn rầu hoặc đau đớn

QUYỂN II - PHẦN 1 - Tập 4 : Vinh phúc

TẬT XẤU VÀ TỘI LỖI

Câu hỏi 71. Tật xấu và tội lỗi xét tại sự (6 tiết)

Câu hỏi 72. Sự phân biệt các tội (9 tiết)

Câu hỏi 73. So sánh tội này với tội khác (10)

Câu hỏi 74. Chủ thể của tội (10 tiết)

NGUYÊN NHÂN CỦA TỘI

Câu hỏi 75. Tổng quát về nguyên nhân của tội (4 tiết)

Câu hỏi 76. Tội do sự vô tri (4 tiết)

Câu hỏi 77. Nguyên nhân của tội ở phần giáo dục (8 tiết)

Câu hỏi 78. Tội của ác ý (4 tiết)

CÁC NGUYÊN NHÂN BÊN NGOÀI CỦA TỘI

Câu hỏi 79. Xét về phía Thiên Chúa (4 tiết)

Câu hỏi 80. Nguyên nhân của tội ở phía ma quỷ (4 tiết)

NGUYÊN NHÂN CỦA TỘI XÉT TỪ PHÍA NHÂN LOẠI

Câu hỏi 81. Sự lưu truyền nguyên tội (5 tiết)

Câu hỏi 82. Nguyên tội về yếu tính mình (4 tiết)

Câu hỏi 83. Chủ thể của nguyên tội (4 tiết)

Câu hỏi 84. Về các tội đầu, tức là về nguyên nhân của tội theo mức độ tội này là nguyên nhân của tội khác (4 tiết)

CÁC HIỆU QUẢ CỦA TỘI

Câu hỏi 85. Sự hư hỏng, sự tốt lành của bản tính (6 tiết)

Câu hỏi 86. Vết nhơ của tội (2 tiết)

NỢ HÌNH PHẠT

Câu hỏi 87. Chính nợ (8 tiết)

Câu hỏi 88. Tội nhẹ và tội trọng (nặng) (6 tiết)

Câu hỏi 89. Tội nhẹ tại sự (6 tiết)

QUYỂN II - PHẦN 1 - Tập 5: Vinh phúc

LỀ LUẬT VÀ ÂN SỦNG

Câu hỏi 90. Yếu tính của luật (3 tiết)

Câu hỏi 91. Các thứ luật (6 tiết)

Câu hỏi 92. Các hiệu quả của luật (2 tiết)

Câu hỏi 93. Luật vĩnh cửu (6 tiết)

Câu hỏi 94. Luật tự nhiên (6 tiết)

LUẬT NHÂN LOẠI

Câu hỏi 95. Luật nhân loại tại sự (4 tiết)

Câu hỏi 96. Quyền lực của luật nhân loại (6 tiết)

Câu hỏi 97. Sự thay đổi của các luật nhân loại (4 tiết)

VỀ LUẬT CŨ

Câu hỏi 98. Luật cũ tại sự (6 tiết)

CÁC GIỚI MỆNH CỦA LUẬT CŨ

Câu hỏi 99. Các giới mệnh của luật cũ 1 (6 tiết)

Câu hỏi 100. Các giới mệnh đạo đức của luật cũ (12 tiết)

CÁC GIỚI MỆNH NGHI LỄ

Câu hỏi 101. Bản tính của giới mệnh nghi lễ (4 tiết)

Câu hỏi 102. Các lý do tồn tại của các giới mệnh nghi lễ (6 tiết)

Câu hỏi 103. Thời hạn các giới mệnh nghi lễ (4 tiết)

CÁC GIỚI MỆNH TƯ PHÁP

Câu hỏi 104. Tổng quát về giới mệnh tư pháp (4 tiết)

Câu hỏi 105. Yếu tính của các giới mệnh tư pháp (4 tiết)

Câu hỏi 106. Luật mới (4 tiết)

Câu hỏi 108. Nội dung của luật mới (4 tiết)

ÂN SỦNG

NGUYÊN LÝ BÊN NGOÀI CỦA CÁC HÀNH VI NHÂN LINH, TỨC LÀ ÂN SỦNG

Câu hỏi 109. Sự cần thiết của ân sủng (10 tiết)

Câu hỏi 110. Ân sủng của Thiên Chúa xét trong yếu tính (4 tiết)

Câu hỏi 111. Phân chia ân sủng (5 tiết)

Câu hỏi 112. Nguyên nhân của ân sủng (5 tiết)

VỀ CÁC HIỆU QUẢ CỦA ÂN SỦNG

Câu hỏi 113. Sự công chính hóa kẻ vô đạo (10 tiết)

Câu hỏi 114. Công đức (10 tiết)

QUYỂN II - PHẦN 2 - Tập 1 : Đức tin, đức cậy

Câu hỏi 01. Đối tượng của đức tin (10 tiết)

HÀNH ĐỘNG CỦA ĐỨC TIN

Câu hỏi 02. Hành động bên trong của đức tin (10 tiết)

Câu hỏi 03. Hành động bên ngoài của đức tin (2 tiết)

NHÂN ĐỨC TIN

Câu hỏi 04. Nhân đức tin (8 tiết)

Câu hỏi 05. Những kẻ có đức tin (4 tiết)

Câu hỏi 06. Nguyên nhân của đức tin (2 tiết)

Câu hỏi 07. Các hiệu quả của đức tin (2 tiết)

Câu hỏi 08. Ân huệ trí thức (8 tiết)

Câu hỏi 09. Ân huệ hiểu biết (4 tiết)

CÁC TẬT XẤU ĐỐI LẬP VỚI ĐỨC TIN

Câu hỏi 10. Sự không tin tổng quát (12 tiết)

Câu hỏi 11. Lạc giáo (4 tiết)

Câu hỏi 12. Sự bội giáo (2 tiết)

SỰ PHẠM THƯỢNG

Câu hỏi 13. Tội phạm thượng cách tổng quát (4 tiết)

Câu hỏi 14. Sự phạm thượng nghịch với Chúa Thánh Thần (4 tiết)

Câu hỏi 15. Sự tăm tối tinh thần và sự đần độn của giác quan (3 tiết)

Câu hỏi 16. Các giới mệnh quan hệ với đức tin, với ân huệ hiểu biết, và với ân huệ trí thức (2 tiết)

ĐỨC CẬY

Câu hỏi 17. Bản tính của đức cậy (8 tiết)

Câu hỏi 18. Chủ thể của đức cậy (4 tiết)

Câu hỏi 19. Ân huệ kính sợ (12 tiết)

CÁC TẬT XẤU ĐỐI LẬP VỚI ĐỨC CẬY

Câu hỏi 20. Sự thất vọng (4 tiết)

Câu hỏi 21. Sự tự phụ (4 tiết)

Câu hỏi 22. Các giới mệnh liên hệ với đức cậy và ân huệ kính sợ (2 tiết)

QUYỀN II - PHẦN 2 - Tập 5 : Nhân đức xã hội và đức can đảm

Câu hỏi 109. Nhân đức chân lý (4 tiết)

Câu hỏi 110. Sự nói dối (4 tiết)

Câu hỏi 111. Sự giả vờ và tính giả hình (4 tiết)

Câu hỏi 112. Sự khoe khoang (2 tiết)

Câu hỏi 113. Sự mỉa mai (2 tiết)

Câu hỏi 114. Tình bằng hữu hay tính hòa nhã (2 tiết)

Câu hỏi 115. Sự nịnh bợ (2 tiết)

Câu hỏi 116. Sự dị nghị (2 tiết)

Câu hỏi 117. Nhân đức hào phóng (6 tiết)

Câu hỏi 118. Tính hà tiện (8 tiết)

Câu hỏi 119. Sự phung phí (3 tiết)

Câu hỏi 120. Nhân đức lệ đình luật (2 tiết)

Câu hỏi 121. Ân huệ hiếu thảo (2 tiết)

Câu hỏi 122. Các giới mệnh liên hệ với nhân đức công bình (6 tiết)

Câu hỏi 123. Nhân đức sức mạnh tại sự (12 tiết)

Câu hỏi 124. Sự tử đạo (5 tiết)

Câu hỏi 125. Sự sợ hãi (4 tiết)

Câu hỏi 126. Sự không sợ hãi (2 tiết)

Câu hỏi 127. Sự táo bạo (2 tiết)

Câu hỏi 128. Các phần của nhân đức sức mạnh là những gì? (1 tiết)

Câu hỏi 129. Nhân đức độ lượng (8 tiết)

Câu hỏi 130. Sự tự phụ (2 tiết)

Câu hỏi 131. Sự tham vọng (2 tiết)

Câu hỏi 132. Sự hư danh (5 tiết)

Câu hỏi 133. Tính nhút nhát (2 tiết)

Câu hỏi 134. Nhân đức đại lượng (đại độ) (4 tiết)

Câu hỏi 135. Tính bủn xỉn (2 tiết)

Câu hỏi 136. Đức nhẫn nại (5 tiết)

Câu hỏi 137. Nhân đức bền chí (4 tiết)

Câu hỏi 138. Các tật xấu (2 tiết)

Câu hỏi 139. Ân huệ sức mạnh (2 tiết)

Câu hỏi 140. Các giới mệnh liên hệ với nhân đức sức mạnh (2 tiết)

QUYỀN II - PHẦN 2 - Tập 6 : Đức tiết độ

Câu hỏi 141. Nhân đức tiết độ (8 tiết)

Câu hỏi 142. Các tật xấu đối lập với nhân đức tiết độ: sự vô cảm và sự không tiết độ (4 tiết)

CÁC PHẦN CỦA NHÂN ĐỨC TIẾT ĐỘ

Câu hỏi 143. Các phần của nhân đức tiết độ cách tổng quát (1 tiết)

Câu hỏi 144. Sự bẽn lẽn (4 tiết)

Câu hỏi 145. Sự lương thiện (4 tiết)

CÁC PHẦN CHỦ THỂ CỦA NHÂN ĐỨC TIẾT ĐỘ

Câu hỏi 146. Sự kiêng cữ (2 tiết)

Câu hỏi 147. Sự ăn chay (8 tiết)

Câu hỏi 148. Sự ham ăn (6 tiết)

Câu hỏi 149. Tính điều độ (4 tiết)

Câu hỏi 150. Tính nghiện rượu (4 tiết)

ĐỨC TRINH KHIẾT

Câu hỏi 151. Đức trinh khiết (4 tiết)

Câu hỏi 152. Nhân đức đồng trinh (5 tiết)

TẬT XẤU DÂM DỤC

Câu hỏi 153. Sự dâm dục tổng quát (5 tiết)

Câu hỏi 154. Các phần của sự dâm dục (12 tiết)

Câu hỏi 155. Sự tiết dục (4 tiết)

Câu hỏi 156. Sự không tiết dục (4 tiết)

Câu hỏi 157. Lòng khoan dung và lòng nhân từ (4 tiết)

Câu hỏi 158. Sự giận dữ (8 tiết)

Câu hỏi 159. Sự hung ác (2 tiết)

ĐỨC KHIÊM TỐN

Câu hỏi 160. Nhân đức khiêm tốn (2 tiết)

CÁC LOẠI CỦA NHÂN ĐỨC KHIÊM TỐN

Câu hỏi 161. Nhân đức khiêm nhượng (6 tiết)

TÍNH KIÊU NGẠO

Câu hỏi 162. Tính kiêu ngạo tổng quát (8 tiết)

Câu hỏi 163. Tội của người đầu tiên (4 tiết)

Câu hỏi 164. Hình phạt tội đầu tiên của con người (2 tiết)

Câu hỏi 165. Sự cám dỗ các nguyên tổ chúng ta (2 tiết)

Câu hỏi 166. Sự ham học (2 tiết)

Câu hỏi 167. Tính ham biết (2 tiết)

Câu hỏi 168. Nhân đức khiêm tốn trong các sự chuyển động bên ngoài của thân thể (4 tiết)

Câu hỏi 169. Nhân đức khiêm tốn trong tác phong bên ngoài (2 tiết)

Câu hỏi 170. Các giới mệnh đối với nhân đức tiết độ (2 tiết)

QUYỂN III - TẬP 1 - CHƯƠNG 1 : Mầu nhiệm nhập thể

Câu hỏi 1. Sự thích hợp của sự nhập thể (6 tiết)

Câu hỏi 2. Thể cách phối hiệp của ngôi lời nhập thể (12 tiết)

Câu hỏi 3. Thể cách phối hiệp của ngôi hai nhập thể về phía ngôi vị nhận lấy (8 tiết)

Câu hỏi 4. Thể cách phối hiệp, ở phía bản tính nhân loại được nhận lấy (6 tiết)

Câu hỏi 5. Các thể cách của sự phối hiệp về phía các phần của bản tính nhân loại được nhận lấy (4 tiết)

Câu hỏi 6. Thể cách phối hiệp về trật tự thực hiện sự nhận lấy các phần của bản tính nhân loại (6 tiết)

Câu hỏi 7. Ân sủng của Chúa Kitô trong tư cách là con người cách thể (13 tiết)

Câu hỏi 8. Ân sủng của Chúa Kitô trong tư cách Ngài là đầu Hội thánh (8 tiết)

Câu hỏi 9. Sự tri thức của Chúa Kitô (4 tiết)

Câu hỏi 10. Sự tri thức vinh phúc của linh hồn Chúa Kitô (4 tiết)

Câu hỏi 11. Sự tri thức phú nhập của linh hồn Chúa Kitô (6 tiết)

Câu hỏi 12. Sự tri thức thủ đắc, hay kinh nghiệm của linh hồn Chúa Kitô (4 tiết)

Câu hỏi 13. Năng lực của linh hồn Chúa Kitô (4 tiết)

Câu hỏi 14. Các sự khiếm khuyết của thân thể đã được con Thiên Chúa nhận lấy (4 tiết)

Câu hỏi 15. Các sự khiếm khuyết của linh hồn được Chúa Kitô nhận lấy (10 tiết)

Câu hỏi 16. Các hậu quả của sự ngôi hiệp đối với cái gì người ta có thể chỉ về cho Chúa Kitô tùy theo sự hiện hữu và sự chuyển thành của Ngài (12 tiết)

Câu hỏi 17. Đơn nhất tính của Chúa Kitô về sự hiện hữu của Ngài (2 tiết)

Câu hỏi 18. Đơn nhất tính của Chúa Kitô về phần ý chí của Ngài (6 tiết)

Câu hỏi 19. Đơn nhất tính của sự hành động nơi Chúa Kitô (4 tiết)

Câu hỏi 20. Sự phục tùng của Chúa Kitô đối với Cha của mình (2 tiết)

Câu hỏi 21. Sự cầu nguyện của Chúa Kitô (4 tiết)

Câu hỏi 22. Chức linh mục của Chúa Kitô (6 tiết)

Câu hỏi 23. Sự nhận làm nghĩa tử đối với Chúa Kitô (4 tiết)

Câu hỏi 24. Sự tiền định của Chúa Kitô (4 tiết)

Câu hỏi 25. Sự chúng ta thờ lạy Chúa Kitô (6 tiết)

Câu hỏi 26. Sự trung gian của Chúa Kitô ở giữa Thiên Chúa và nhân loại (2 tiết)

 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt