Triết học Đông phương

 • Dẫn vào Duy thức học. 2. Tâm-Ý-Thức

  Dẫn vào Duy thức học. 2. Tâm-Ý-Thức

  11/02/2023 22:56

  TUỆ SỸ | Thức hoạt động như thế nào để tái cấu trúc ảnh tượng nhận thức của nó? Đây là vấn đề được nêu lên trong bài tụng đầu tiên của Tam thập luận. Theo đó, tất cả tồn tại chỉ được biết đến như là hình thái ẩn dụ (upācara)

 • Dẫn vào Duy thức học. 1. Thức là gí?

  Dẫn vào Duy thức học. 1. Thức là gí?

  11/02/2023 22:32

  TUỆ SỸ | Thành duy thức (Skt. Vijñaptimatratāsiddhi) là tên gọi chung cho hai tác phẩm của Thế Thân (Vasubandhu): Nhị thập luận (Skt. Viṃśatikā) và Tam thập luận (Skt. Triṃśatikā), trong đó tác giả chứng minh tất cả tồn tại duy chỉ là thức

 • Giáo lý đại cương (Lấy quan niệm Pháp làm trung tâm)

  Giáo lý đại cương (Lấy quan niệm Pháp làm trung tâm)

  11/02/2023 21:25

  "NGUYÊN THỦY PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN" | KIMURA TAIKEN | Đối tượng của sự khảo sát như thực là Pháp (Dhamma). Chỗ lập cước căn bản của Phật giáo nguyên thủy chung cực không ngoài việc thực tu và liễu ngộ Pháp đó.

 • Phật giáo với thời thế

  Phật giáo với thời thế

  11/02/2023 21:06

  "NGUYÊN THỦY PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN" | KIMURA TAIKEN | Khi nói đến thời đại đức Phật đương nhiên là chỉ thời kỳ khoảng thế kỷ thứ năm, thứ sáu, trước Tây lịch; ở thời kỳ này, Ấn Độ, về mọi phương diện, nhất là về phương diện lịch sử, là một thời đại mà bất luận khảo sát về

 • Dịch riêng tuyền pho sách Đại học

  Dịch riêng tuyền pho sách Đại học

  10/02/2023 21:09

  PHAN BỘI CHÂU (1867-1940) | “Đại học” là gì? Là học cho đến lúc triệt thượng triệt hạ, thành kỷ, thành nhân; từ thân mà gia, từ gia mà quốc, quốc mà thiên hạ, qui nạp vào ở trong đại học. Đã hiểu được nghĩa chữ đại học như thế, bây giờ mới phải tìm cho ra đường lối

 • Phương pháp chỉnh lý Nguyên thủy Phật giáo với phương châm của bộ sách này

  Phương pháp chỉnh lý Nguyên thủy Phật giáo với phương châm của bộ sách này

  09/02/2023 23:20

  "NGUYÊN THỦY PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN" | KIMURA TAIKEN | Vấn đề nghiên cứu Phật Giáo là một vấn đề rất đặc biệt và to lớn. Mục đích của các nhà nghiên cứu trước kia, kể cả Đại Thừa và Tiểu Thừa, là tìm hiểu trong các Kinh điển

 • Lý luận và sự thực thuộc về chữ 'Học' của Đức Khổng tử

  Lý luận và sự thực thuộc về chữ "Học" của Đức Khổng tử

  09/02/2023 15:17

  PHAN BỘI CHÂU (1867 – 1940) | Nghĩa chữ “Học” là làm sao? Học có phải đọc nhiều sách, biết nhiều chữ mà thôi rư? Học có phảỉ cắp sách vở đi nhà trường là xong rư? Học có phải nhái cái miệng ông thầy, đùa theo những đồ ăn thức mặc của các bạn trong trường mà được rư

 • Ý nghĩa chính trị

  Ý nghĩa chính trị

  09/02/2023 10:11

  ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN | KIMURA TAIKEN | Nếu nói trong Phật Giáo có Chính Trị Luận chắc không khỏi có người cho là kỳ quái. Vì bản ý của Phật Giáo là ở sự giải thoátnên những vấn đề thế tục như chính trị chẳng hạn rất dễ bị bỏ qua.

 • Hiện thực và Tịnh độ

  Hiện thực và Tịnh độ

  09/02/2023 10:03

  ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN | KIMURA TAIKEN | Phật Giáo, trên phương diện học vấn, đã dần dần coi trọng việc nghiên cứu. Có thể nói, Phật Giáo Nhật Bản từ khi du nhập, có lẽ chưa bao giờ mà sự nghiên cứu thịnh hành như ngày nay.

 • Tịnh Độ quan niệm, Tịnh Độ thực tại và sinh thành

  Tịnh Độ quan niệm, Tịnh Độ thực tại và sinh thành

  09/02/2023 09:47

  ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN | KIMURA TAIKEN | Lập trường căn bản của Phật Giáo Nguyên thủy, là do nơi tâm ta mà giải quyết tất cả mọi vấn đề. Giá trị thế giới cũng được quy định bởi trạng thái do tâm chủ trì: mê ngộ, hạnh phúc, khổ đau

 • Ý nghĩa đạo đức, văn hóa và tôn giáo trong tư tưởng Bản nguyện

  Ý nghĩa đạo đức, văn hóa và tôn giáo trong tư tưởng Bản nguyện

  09/02/2023 09:36

  ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN | KIMURA TAIKEN | Bản Nguyện chủ yếu là lời thề tự mình làm cho mình trở nên hoàn toàn, đồng thời cũng làm cho người khác cũng trở nên hoàn toàn như mình. Nó là cái nguyện vọng muốn thực hiện một xã hội lý tưởng trên toàn thế giới

 • Sự triển khai của tư tưởng bản nguyện và ý nghĩa đạo đức, văn hóa và tôn giáo của nó (2)

  Sự triển khai của tư tưởng bản nguyện và ý nghĩa đạo đức, văn hóa và tôn giáo của nó (2)

  09/02/2023 09:11

  ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN | KIMURA TAIKEN | Vấn đề tư tưởng bản nguyện cũng trải qua nhiều giai đoạn khai triển mới đạt đến trạng thái hoàn chỉnh. Xưa nay mười hai nguyện của Dược Sư, bốn mươi tám nguyện của Di Đà, tất cả tuy đều được coi như chính Phật Thích-Ca nói ra

 • Sự triển khai của tư tưởng bản nguyện và ý nghĩa đạo đức, văn hóa và tôn giáo của nó (1)

  Sự triển khai của tư tưởng bản nguyện và ý nghĩa đạo đức, văn hóa và tôn giáo của nó (1)

  09/02/2023 08:52

  ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN | KIMURA TAIKEN | Phật Giáo, nhất là Đại Thừa Phật Giáo, thường nói đến Bản Nguyện của các vị Bồ-Tát (Purvapra- nidhana). Bồ-Tát trong thời tu hành, đối với việc hoàn thành Phật đạo

 • Ý nghĩa cuộc đời

  Ý nghĩa cuộc đời

  09/02/2023 08:46

  ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN | KIMURA TAIKEN | Chúng ta từ đâu mà đến? Rồi từ đây, chúng ta sẽ đi đâu? Đó là những câu hỏi đã được đặt ra từ nghìn xưa. Phật Giáo thật đã vì muốn giải quyết vấn đề trọng đại đó mà xuất hiện.

 • Chủ nghĩa tự lực và chủ nghĩa tha lực

  Chủ nghĩa tự lực và chủ nghĩa tha lực

  09/02/2023 08:35

  ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN | KIMURA TAIKEN | Phập Giáo Nguyên thủy dĩ nhiên đã không dựng lên một vị Nhân-Cách-Thần nào, mà trên đại thể, đã hoàn toàn là tự lực chủ nghĩa.

 • Quan niệm về nghiệp của Phật giáo với tự do ý chí

  Quan niệm về nghiệp của Phật giáo với tự do ý chí

  09/02/2023 08:28

  ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN | KIMURA TAIKEN | Theo Phật thì hoạt động sinh mệnh của chúng ta lấy dục (tanha) làm trung tâm, nghĩa là lấy hữu dục(bhava tabha) làm cái hạch tâm rồi thành ái dục (kama tanha), phồn vinh dục (vibhava tanha) làm hiện tượng sinh mệnh là hoạt động.

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt