Triết học Đông phương

 • Học-thuyết của Vương Dương-Minh. 1. Đạo có một mà thôi

  Học-thuyết của Vương Dương-Minh. 1. Đạo có một mà thôi

  05/02/2023 12:08

  VƯƠNG DƯƠNG-MINH | TRẦN TRỌNG KIM | Cái học của Dương-minh đạt tới cái lý độc nhất ở trong vũ-trụ, cho nên nói rằng : « Cái khí-cơ của trời đất lưu-hành luôn luôn không lúc nào nghỉ, nhưng trong sự lưu-hành ấy có cái chủ-tể

 • Sự học-tập của Vương Dương-Minh

  Sự học-tập của Vương Dương-Minh

  05/02/2023 11:58

  VƯƠNG DƯƠNG MINH | TRẦN TRỌNG KIM | Khi Dương-minh mới 17 tuổi, đến Giang-tây cưới vợ rồi lúc trở về đi thuyền qua huyện Quảng-tín có lên bái-yết Lâu Nhất-trai 尞一齋, nghe cái học cách vật của Tống nho.

 • Công-nghiệp của Vương Dương Minh

  Công-nghiệp của Vương Dương Minh

  05/02/2023 11:48

  VƯƠNG DƯƠNG MINH | TRẦN TRỌNG KIM | ương-minh làm quan ở triều được non 7 năm, đến khi vua Võ-tông nhà Minh tin-dùng một tên yêm-hoạn là Lưu Cẩn, bỏ việc triều-chính. Bọn gián-quan là Đái Tiển 戴銑, Bác Ngạn-Huy 薄彥徽 dâng sớ lên

 • Vương Dương Minh lúc thiếu thời

  Vương Dương Minh lúc thiếu thời

  05/02/2023 11:16

  VƯƠNG DƯƠNG MINH | TRẦN TRỌNG KIM | Dương-minh là dòng-dõi nhà nho-học có tiếng trong đời nhà Minh, tổ-phụ là Vương Luân 王倫, tự là Thiên-tự 天敘, hiệu là Trúc-hiên 竹軒, thân-phụ là Vương Hoa 王華, tự là Đức-huy 徳揮, hiệu là Long-sơn 龍山.

 • Mặc Tử và môn đệ

  Mặc Tử và môn đệ

  05/02/2023 09:29

  BÁCH GIA CHƯ TỬ | Thảo Đường cư sĩ TRẦN VĂN HẢI MINH | Tôn di Nhượng có viết quyển Mặc Tử lược truyện, rõ ràng hơn tài liệu trong sách Sử ký, Tiên nho là Kiến hầu đã dùng những tài liệu ấy để viết quyển Mặc Tử lược khảo, và trong phần sau đây xin dẫn chứng những tài liệu ấy để đọc giả tham khảo.

 • Trang Tử và những người trong phái Đạo gia

  Trang Tử và những người trong phái Đạo gia

  05/02/2023 08:56

  BÁCH GIA CHƯ TỬ | Thảo Đường cư sĩ TRẦN VĂN HẢI MINH | Trong Sử ký, Trang Tử và Lão Tử được viết chung thành một truyện, Lão Đam là một nhân vật truyền thuyết, Lão Tử là tiếng gọi chung những học giả có tuổi, cho nên truyện Lão Tử

 • Tuân Tử

  Tuân Tử

  04/02/2023 22:33

  BÁCH GIA CHƯ TỬ | Thảo Đường cư sĩ TRẦN VĂN HẢI MINH | Tuân Tử cũng là một Nho gia đại sư, cho nên các học giả đời sau, hễ nhắc đến Mạnh Tử là nhắc luôn Tuân Tử.

 • Nguồn gốc của Bách gia chư tử

  Nguồn gốc của Bách gia chư tử

  04/02/2023 22:21

  BÁCH GIA CHƯ TỬ | Thảo Đường cư sĩ TRẦN VĂN HẢI MINH | Ở nước Trung Hoa, từ thời Chu, Tần, có rất nhiều học giả ra đời, mỗi nhà đều có viết sách, trình bày học thuyết của mình, với mục đích sửa đổi chế độ, mong đem lại hạnh phúc ấm no cho con người.

 • [Sách] Lão Tử

  [Sách] Lão Tử

  04/02/2023 17:28

  BÁCH GIA CHƯ TỬ | Thảo Đường cư sĩ TRẦN VĂN HẢI MINH | Sách của phái Đạo gia, pho Lão Tử là nổi tiếng hơn hết. Tương truyền pho Lão Tử, là lúc Lão Tử vào nước Tần, khi qua cửa ải viết cho Quan Doãn 5 ngàn lời.

 • Dẫn nhập vào tư tưởng Ấn Độ (2)

  Dẫn nhập vào tư tưởng Ấn Độ (2)

  03/02/2023 22:06

  LEO GABRIEL, WIEN BÙI VĂN NAM SƠN dịch | Bốn kinh tập Vệ đà (tức Tứ Phệ đà: Rigveda – Samaveda – Yajurveda và Atharaveda) chứa đựng hạt nhân bên trong là các bài hát và các bài cầu nguyện của nghi thức hiến tế trong hình thức thi ca tôn giáo.

 • Mười môn phái chính (thập gia) trong bách gia chư tử

  Mười môn phái chính (thập gia) trong bách gia chư tử

  03/02/2023 21:37

  BÁCH GIA CHƯ TỬ | Thảo Đường cư sĩ TRẦN VĂN HẢI MINH | Trong số các môn phái, chỉ có Nho gia và Mặc gia là thành lập trước hơn hết, cho đến cuối đời Tây Hán, các môn phái mới lần lần xuất hiện cho đến số 10.

 • Dẫn nhập vào tư tưởng Ấn Độ (1)

  Dẫn nhập vào tư tưởng Ấn Độ (1)

  02/02/2023 16:18

  LEO GABRIEL, WIEN BÙI VĂN NAM SƠN dịch | Tư duy này mở ra buổi bình minh bằng buổi hoàng hôn của những thần linh do nó đã tạo ra, và đẩy mặt trời của một “Thần linh” mới lên cao: ánh sáng của mặt trời ấy còn tiếp tục rọi sáng chung quanh bản thân những hình tượng đã tiêu trầm của quá khứ

 • Mạnh Tử

  Mạnh Tử

  02/02/2023 15:29

  BÁCH GIA CHƯ TỬ | Thảo Đường cư sĩ TRẦN VĂN HẢI MINH | "Mạnh Kha là người đất Trâu, môn nhơn thọ nghiệp với Tử Tư, đạo đã thông mà đi du thuyết đến Tề Tuyên Vương, Tuyên Vương không dùng mà qua nước Lương.

 • Lão tử

  Lão tử

  01/02/2023 11:13

  BÁCH GIA CHƯ TỬ | TRẦN VĂN HẢI MINH | Lão Tử là người của phái Đạo gia tôn sùng, nhưng cũng có người cho rằng Lão Tử là người khai tổ cho Bách Gia Chư Tử.

 • Lương Huệ vương - thượng (VII)

  Lương Huệ vương - thượng (VII)

  01/02/2023 08:45

  Tú tài Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến, Tú tài Tùng Văn Nguyễn Đôn Phục. Mạnh tử quốc văn giải thích 孟子國文解释. | Bản chữ Hán: 中國哲學書電子化計劃 | Tuyên vương nước Tề hỏi rằng: “Những việc vua Hoàn nước Tề, vua Văn nước Tấn có thể nói cho nghe được không?”

 • Lương Huệ vương - thượng (VI)

  Lương Huệ vương - thượng (VI)

  02/01/2023 09:01

  Tú tài Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến, Tú tài Tùng Văn Nguyễn Đôn Phục. Mạnh tử quốc văn giải thích 孟子國文解释. | Bản chữ Hán: 中國哲學書電子化計劃

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt