Chủ nghĩa Marx

 • Dịch một cách đặc trưng số 4

  Dịch một cách đặc trưng số 4

  30/12/2022 22:23

  CÁC MÁC (1818-1883) | Pru-đông phê phán đã cải tạo những người vô sản Pháp cũng như giai cấp tư sản Pháp do đó cuối cùng đã cải tạo xã hội Pháp. Ông ta không nhận rằng những người vô sản Pháp là có "lực lượng"

 • Bình luận có tính phê phán số 4

  Bình luận có tính phê phán số 4

  30/12/2022 22:11

  CÁC MÁC (1818-1883) | Ở đây chúng ta thấy một điểm duy nhất là sự phê phán có tính phê phán tìm cách giải quyết nhiệm vụ của mình và chứng minh với Pru-đông rằng ông xuất phát từ quan điểm kinh tế chính trỊ

 • Dịch một cách đặc trưng số 3

  Dịch một cách đặc trưng số 3

  30/12/2022 22:00

  CÁC MÁC (1818-1883) | Pru-đông phê phán sáng tạo ra một phép mầu thực sự: ông ta buộc xã hội duy trì một vị "nguyên soái" trong 150 người lao động, do đó mà duy trì cả một quân đội. Ở Pru-đông thật, chính vị "nguyên soái" đó

 • Bình luận có tính phê phán số 3

  Bình luận có tính phê phán số 3

  30/12/2022 21:45

  CÁC MÁC (1818-1883) | Sự phê phán có tính phê phán buộc Pru-đông phải đối lập không có với có; trái lại Pru-đông lại đối lập hình thức cũ của nó là chế độ tư hữu với chiếm hữu. Ông tuyên bố rằng chiếm hữu là "chức năng xã hội".

 • Dịch một cách đặc trưng số 2

  Dịch một cách đặc trưng số 2

  30/12/2022 21:36

  CÁC MÁC (1818-1883) | Ở Pru-đông thật thì người sáng lập ra tài sản không phải vì quan tâm đến việc thoả mãn nhu cầu của mình nên không nhìn thấy tiến trình phát triển đó của tài sản. Có điều là họ không dự kiến được điều đó.

 • Bình luận có tính phê phán số 2

  Bình luận có tính phê phán số 2

  30/12/2022 21:28

  CÁC MÁC (1818-1883) | Giai cấp hữu sản và giai cấp vô sản đều là sự tự tha hoá của con người. Nhưng giai cấp thứ nhất cảm thấy mình được thoả mãn và vững vàng trong sự tự tha hoá đó

 • Bình luận có tính phê phán số 1

  Bình luận có tính phê phán số 1

  30/12/2022 20:28

  CÁC MÁC (1818-1883) | Mọi nghị luận của khoa kinh tế chính trị đều lấy chế độ tư hữu làm tiền đề. Tiền đề cơ bản này được khoa kinh tế chính trị coi là sự kiện bất di bất dịch và không được nghiên cứu thêm tí nào nữa

 • Dịch một cách đặc trưng số 1

  Dịch một cách đặc trưng số 1

  29/12/2022 10:03

  C. Mác và Ph. Ăng-ghen Toàn tập, tập 2, Nxb. Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 1995, tr. 35-47. | Nguyên văn tiếng Đức | Bản dịch tiếng Anh | Bản dịch tiếng Pháp. |

 • Pru-đông

  Pru-đông

  29/12/2022 09:51

  C. Mác và Ph. Ăng-ghen Toàn tập, tập 2, Nxb. Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 1995, tr. 26-27. | Nguyên văn tiếng Đức | Bản dịch tiếng Anh | Bản dịch tiếng Pháp. || Theo lời của sự phê phán có tính phê phán, tác phẩm "Tài sản là gì"

 • Bê-rô bàn về gái điếm

  Bê-rô bàn về gái điếm

  29/12/2022 08:47

  PH. ĂNG-GHEN | Đã có một dạo, ông Ét-ga hạ mình xuống tận những vấn đề xã hội, ông cho rằng mình cũng có trách nhiệm can thiệp vào "những quan hệ dâm loạn" (số V, tr. 26).

 • Sự phê phán có tính phê phán với tính cách là sự yên tĩnh của nhận thức hay là sự phê phán có tính phê phán thể hiện ở ông Ét-ga

  Sự phê phán có tính phê phán với tính cách là sự yên tĩnh của nhận thức hay là sự phê phán có tính phê phán thể hiện ở ông Ét-ga

  29/12/2022 08:29

  PH. ĂNG-GHEN || Ở đây, sự phê phán đã đạt tới sự trừu tượng cao đến mức theo nó thì chỉ có những sáng tạo tư tưởng của nó

 • Tính triệt để của sự phê phán có tính phê phán, hay là sự phê phán có tính phê phán thể hiện ở ông I-U (I-ung-nít-xơ)

  Tính triệt để của sự phê phán có tính phê phán, hay là sự phê phán có tính phê phán thể hiện ở ông I-U (I-ung-nít-xơ)

  28/12/2022 23:48

  PH. ĂNG-GHEN | Sự phê phán không thể không chú ý đến cuộc tranh luận vô cùng quan trọng giữa ngài Nau-véc và hệ triết học đại học Béc-lin. Nó vốn đã kinh qua tình cảnh tương tự

 • Sự phê phán có tính phê phánvới tư thế 'Mühleigner', hay là sự phê phán có tính phê phán thể hiện ở ông I-u-li-út Phau Sơ

  Sự phê phán có tính phê phánvới tư thế "Mühleigner", hay là sự phê phán có tính phê phán thể hiện ở ông I-u-li-út Phau Sơ

  28/12/2022 23:30

  C.MÁC VÀ PH. ĂNG-GHEN || Sau khi sự phê phán sa xuống chỗ nói nhăng nhít bằng tiếng nước ngoài đã phục vụ đắc lực cho tự ý thức và đồng thời bằng hành động đó đã giải phóng thế giới khỏi cảnh bần cùng thì trong thực tiễn và lịch sử

 • Sự phê phán có tính phê phán với tư thế một anh thợ đóng sách hay là sự phê phán có tính phê phán thể hiện ở ông Rai-sơ-hát

  Sự phê phán có tính phê phán với tư thế một anh thợ đóng sách hay là sự phê phán có tính phê phán thể hiện ở ông Rai-sơ-hát

  28/12/2022 22:55

  C.MÁC VÀ PH. ĂNG-GHEN || Sự phê phán có tính phê phán, tuy cho rằng mình vượt lên trên quần chúng rất nhiều, nhưng vẫn vô cùng thương hại quần chúng đó.

 • Gia đình thần thánh. Lời tựa

  Gia đình thần thánh. Lời tựa

  28/12/2022 22:36

  C.MÁC VÀ PH. ĂNG-GHEN | Ở Đức, chủ nghĩa nhân đạo hiện thực không có kẻ thù nào nguy hiểm hơn chủ nghĩa duy linh tức chủ nghĩa duy tâm tư biện, là chủ nghĩa đem thay thế con người cá thể hiện thực bằng "tự ý thức" hoặc "tinh thần"

 • Không nên dịch Mác như vậy

  Không nên dịch Mác như vậy

  25/12/2022 18:37

  FRIEDRICH ENGELS (1820-1895) | Tập thứ nhất bộ “Tư bản” là tài sản công cộng, vì vấn đề có liên quan đến bản dịch tập đó ra tiếng nước ngoài. Vì thế mặc dầu trong giới xã hội chủ nghĩa nước Anh ai cũng biết khá rõ rằng, bản dịch đang được chuẩn bị và sẽ ra mắt

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt