Chủ nghĩa Marx

 • 'Tầm nhìn vấn đề trong phản tư' của Marx và ý nghĩa đương đại của nó

  "Tầm nhìn vấn đề trong phản tư" của Marx và ý nghĩa đương đại của nó

  10/01/2024 22:45

  REN PING (NHIỆM BÌNH) Giáo sư, Đại học Tô Châu, Trung Quốc | Việc đặt ra "vấn đề trong nghiên cứu triết học hiện nay" là nhằm tới một lập trường và chuẩn thức về “tầm nhìn vấn đề", nó sẽ giúp chúng ta hiểu sâu

 • Chủ nghĩa duy vật lịch sử là gì? Mục 4

  Chủ nghĩa duy vật lịch sử là gì? Mục 4

  28/09/2023 17:56

  I. SA-ME-RI-AN. 1961. CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ LÀ GÌ? | Chúng ta nên hiểu tồn tại xã hội là sinh hoạt vật chất của xã hội, mà trước hết là phương thức sản xuất tư liệu vật chất

 • Chủ nghĩa duy vật lịch sử là gì? Mục 3

  Chủ nghĩa duy vật lịch sử là gì? Mục 3

  28/09/2023 17:49

  I. SA-ME-RI-AN. 1961. CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ LÀ GÌ? | Triết học duy vật chủ nghĩa cũ (trước Mác) đã có tác dụng to lớn về mặt giải thích thế giới một cách khoa học

 • Chủ nghĩa duy vật lịch sử là gì? Mục 2

  Chủ nghĩa duy vật lịch sử là gì? Mục 2

  28/09/2023 17:39

  I. SA-ME-RI-AN. 1961. CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ LÀ GÌ? | Trước khi chủ nghĩa Mác xuất hiện, nhiều học giả đã nghiên cứu đời sống xã hội, cố gắng tìm ra động lực của sự phát triển và biến hóa của xã hội

 • Vai trò của đối kháng trong mâu thuẫn

  Vai trò của đối kháng trong mâu thuẫn

  16/09/2023 13:46

  "BÀN VỀ MÂU THUẪN" | MAO TRẠCH ĐÔNG (1893-1976) | Trong vấn đề tính đấu tranh của mâu thuẫn bao gồm vấn đề: đối kháng là gì? Chúng tôi trả lời: đối kháng là một hình thức đấu tranh của mâu thuẫn, chứ không phải là tất cả mọi hình thức đấu tranh của mâu thuẫn.

 • Tính đồng nhất và tính đấu tranh giữa các mặt của mâu thuẫn

  Tính đồng nhất và tính đấu tranh giữa các mặt của mâu thuẫn

  16/09/2023 13:10

  "BÀN VỀ MÂU THUẪN" | MAO TRẠCH ĐÔNG (1893-1976) | Tính đồng nhất, tính thống nhất, sự nhất trí, sự thấm qua lẫn nhau, sự thông suốt lẫn nhau, sự lệ thuộc lẫn nhau (hoặc sự nương tựa vào nhau để tồn tại), sự liên kết với nhau hoặc sự hợp tác với nhau

 • Mâu thuẫn chủ yếu và mặt chủ yếu của mâu thuẫn

  Mâu thuẫn chủ yếu và mặt chủ yếu của mâu thuẫn

  16/09/2023 13:00

  "BÀN VỀ MÂU THUẪN" | MAO TRẠCH ĐÔNG (1893-1976) | Trong quá trình phát triển phức tạp của sự vật, có nhiều mâu thuẫn tồn tại, trong đó tất phải có một cái là mâu thuẫn chủ yếu, vì sự tồn tại và phát triển của nó đã quy định hoặc ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của những mâu thuẫn khác.

 • Chủ nghĩa duy vật lịch sử là gì? Mục 1

  Chủ nghĩa duy vật lịch sử là gì? Mục 1

  01/09/2023 23:41

  I. Sa-me-ri-an. Chủ nghĩa duy vật lịch sử là gì? Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1961 | Trong lịch sử từ trước tới nay của loài người, các loại chế độ khác nhau đã ra đời. Chế độ xã hội cũ được thay bằng chế độ xã hội mới. Một số nhà nước này được lập lên, một số nhà nước khác tiêu vong đi. Thế giới biến đổi không ngừng.

 • Tính riêng biệt của mâu thuẫn

  Tính riêng biệt của mâu thuẫn

  17/04/2023 23:28

  "BÀN VỀ MÂU THUẪN" | MAO TRẠCH ĐÔNG (1893-1976) | Mâu thuẫn tồn tại trong quá trình phát triển của tất cả mọi sự vật, mâu thuẫn quán xuyến từ đầu đến cuối quá trình phát triển của mỗi một sự vật, đó là tính phổ biến và tính tuyệt đối của mâu thuẫn,

 • Tính phổ biến của mâu thuẫn

  Tính phổ biến của mâu thuẫn

  06/04/2023 19:01

  "BÀN VỀ MÂU THUẪN" | MAO TRẠCH ĐÔNG (1893-1976) | Vấn đề tính phổ biến hoặc tính tuyệt đối của mâu thuẫn có ý nghĩa về hai mặt: một là mâu thuẫn tồn tại trong quá trình phát triển của tất cả mọi sự vật

 • Hai vũ trụ quan

  Hai vũ trụ quan

  05/04/2023 21:50

  "BÀN VỀ MÂU THUẪN" | MAO TRẠCH ĐÔNG (1893-1976) | Từ trước đến nay, trong lịch sử nhận thức của loài người, có hai loại quan điểm về quy luật phát triển của vũ trụ, một loại là quan điểm của siêu hình học, một loại là quan điểm của phép biện chứng

 • Vai trò của quần chúng trong lịch sử (2)

  Vai trò của quần chúng trong lịch sử (2)

  20/02/2023 22:02

  "DUY VẬT LỊCH SỬ" | TRẦN VĂN GIÀU (1911-2010) | Vấn đề chính là phải tạo ra những điều kiện để cho khả năng, trí tuệ, nghệ thuật, dõng lực phục vụ của mỗi người được phát huy tự do, đầy đủ.

 • Vai trò của quần chúng trong lịch sử (1)

  Vai trò của quần chúng trong lịch sử (1)

  20/02/2023 21:53

  "DUY VẬT LỊCH SỬ" | TRẦN VĂN GIÀU (1911-2010) | Nhận định chắc chắn vai trò quyết định của quần chúng trong lịch sử. Lịch sử trước hết là lịch sử của quần chúng cần lao, lịch sử của nhân dân.

 • Giai cấp đấu tranh và động cơ của lịch sử (3)

  Giai cấp đấu tranh và động cơ của lịch sử (3)

  20/02/2023 16:23

  "DUY VẬT LỊCH SỬ" | TRẦN VĂN GIÀU (1911-2010) | Học thuyết giai cấp tranh đấu phải là nền tảng, là ngọn đuốc rọi đường của mọi chủ trương cách mạng, từ cách mạng vô sản xây dựng chủ nghĩa xã hội đến cách mạng dân tộc giải phóng, thì mới có thể thành công được.

 • Giai cấp đấu tranh và động cơ của lịch sử (2)

  Giai cấp đấu tranh và động cơ của lịch sử (2)

  20/02/2023 16:19

  "DUY VẬT LỊCH SỬ" | TRẦN VĂN GIÀU (1911-2010) | Từ ngày xã hội loài người đã phân chia thành giai cấp, có kẻ bị bóc lột bị áp bức và có kẻ áp bức bóc lột thì giai cấp đấu tranh là một hiện tượng thường xuyên, hiện tượng căn bản trong lịch sử.

 • Giai cấp đấu tranh và động cơ của lịch sử (1)

  Giai cấp đấu tranh và động cơ của lịch sử (1)

  20/02/2023 16:13

  "DUY VẬT LỊCH SỬ" | TRẦN VĂN GIÀU (1911-2010) | Biết sự phân biệt giữa giai cấp, quần chúng, đẳng cấp, từng lớp, và nhận thấy rằng giai cấp công nhân là một giai cấp mới khác hẳn với các giai cấp có trước nó.

Mọi liên lạc và góp ý xin gửi về: dinhhongphuc2010@gmail.com.
Bản quyền: www.triethoc.edu.vn
Chịu trách nhiệm phát triển kỹ thuật: Công ty TNHH Công Nghệ Chuyển Giao Số Việt